top of page
Curling regler.jpg

Curling regler och spelsätt

Curling och dess regler har sina rötter djupt förankrade i Skottlands karga högländer, gjorde sin entré till Sverige på 1840-talet genom den passionerade William Andrew MacFie. Denna isiga konstform samlar fyra spelare i varje lag, där varje medlem elegant skickar iväg två stenar per omgång, i ett danslikt samspel på den spegelblanka isen.

Curlingregler: Tradition och skicklighetens konst

 

Curling är en sport präglad av tradition och skicklighet, där varje drag på isen är en hyllning till både precision och spelets långvariga etik. Det är en arena där seger eftersträvas med respekt och sportslighet, aldrig på bekostnad av motståndarens värdighet.


 

Curlingbanans utformning: Precisionens arena

 1. Curlingbanan anpassas för att tillgodose alla åldersgrupper och spelnivåer, med möjlighet för en kortare bana inom ungdoms- och motionscurling. Detta gör sporten tillgänglig tvärs över generationer.

 2. Linjerna på banan - inklusive tee- och baklinje samt hogglinjen - är noggrant utmärkta för att stödja en rättvis och jämn match.

 3. Hacket, spelets fokuspunkt, följer strikta mått och placeringar, vilket kräver precision från spelarnas sida. För rullstolscurling anpassas specifika linjer för att säkerställa spelets tillgänglighet och rättvisa.

 

 

 

Reglernas andemening: Skicklighet framför teknikaliteter

 1. Spelets anda prioriterar skicklighet och fair play framför strikt regeltillämpning. Curling är inte bara en tävling utan också en manifestation av respekt och kamratskap.

 2. Fair play är grundläggande; en curlare spelar med integritet, föredrar att förlora ärligt än att vinna genom ojusta medel.

 3. Självreglering är central; spelare erkänner frivilligt sina misstag, vilket speglar sportens unika kultur där ärlighet och respekt är lika viktiga som skicklighet.

 

2: Curlingstenens specifikationer och användning
 

Curlingstenen är central i curlingspelet, med strikta regler för dess utformning och hantering under spel.
 

1: Vilken form har en curlingsten?

Curlingstenen ska vara cirkelrund för att garantera jämnhet i spel.
 

2: Vad väger en curlingsten?

Stenens totala vikt, inklusive handtag och bult, får inte överstiga 19,96 kilo eller vara mindre än 17,24 kilo.
 

3: Vilka mått har en curlingsten?

Omkretsen får inte överstiga 914 mm, och höjden ska inte vara under 114 mm.

Varje sten på en bana ska ha en unik och synlig markering för att undvika förväxling.

 

Ersättningssten vid skada - Skadas en sten under spel, ska den ersättas med en utbytessten, eller om sådan saknas, återanvändas en tidigare spelad sten.

Hantering vid skada - Går en sten sönder, ska lagen enas om dess slutposition eller ersätta med en ny sten.
 

Felaktigt liggande stenar - Stenar som välter eller hamnar felaktigt ska genast tas bort från spelet.

Handtagets funktion - Lossnar handtaget, kan spelaren välja att spela om stenen eller låta den vara.

Borttagning av stenar - Stenar som inte passerar bortre hogglinjen eller helt passerar baklinjen ska omedelbart tas bort.

Regel vid sidopassering - Stenar som berör sidoväggar eller sidolinjer ska genast avlägsnas.

Mätning - Får endast utföras efter en omgångs slut, med undantag för vissa situationer som kräver omedelbar klargörande av stenens position.

Förbud mot modifiering - Det är förbjudet att göra ändringar på stenarna eller placera objekt på dem.

Dessa regler säkerställer att curlingstenen används korrekt och rättvist, vilket är avgörande för spelets integritet och sportslighet.

3: Hur spelar man curling?


Curlinglagets sammansättning och regler är avgörande för spelets genomförande och rättvisa.
 

1: Hur ser ett curlinglag ut? - Ett curlinglag består av fyra spelare som kastar två stenar vardera, omväxlande med sina motsvarigheter i det andra laget. I mixedtävlingar alternerar män och kvinnor i spelordningen.

 

2: Vilken spelordning spealr man i? - Den spelordning som fastställs under matchens första omgång måste bibehållas genom hela matchen. Detta inkluderar även vilka spelare som agerar kapten respektive vice-kapten. Brott mot denna regel resulterar i förlust om inte tillåtelse för förändring medges av en domare.

 

3: Hur många spelare finns det i curling? - För att inleda en match krävs att laget består av fyra spelare. Vid färre spelare måste laget dra sig ur (W.O.) tills en reserv kan införskaffas. Under särskilda omständigheter kan lag tillåtas starta med tre spelare efter godkännande från tävlingsledningen.

 

4: Vad händer om en spelare inte kan fortsätta? - Om en spelare inte kan fortsätta en match, kan laget antingen fortsätta med tre spelare, använda en reserv för kommande matcher, eller insätta en reserv direkt. En spelare som lämnat får inte återinträda i matchen.

 

5: Tillfällig frånvaro - En spelare som lämnar banan tillfälligt, på grund av skada eller annat skäl, kan återinträda vid nästa omgångs start, men detta tillåts endast en gång under matchen.

 

6: Vilket är det minsta antalet spelare? - En match kan inte fortsätta om ett lag har färre än tre spelare. I mixed dubbel måste minst två spelare vara närvarande för att matchen ska kunna fortsätta.

 

7: Får man ha en extra sopare på banan? - Det är inte tillåtet att ha extra sopare under matchens gång.

 

8: Kan man ha en reservspelare? - Ett lag får insätta endast en reserv under matchens gång.

 

9: Spelares sena ankomst - En spelare som kommer för sent får återinträda i laget vid starten av nästa omgång.
 

10: Särregler vid spelarbyte - Om en spelare inte kan kasta sin andra sten, tar den nästföljande spelaren i ordningen över denna roll. I mixedtävlingar övertar den återstående kvinnan eller mannen den uteblivna spelarens stenar.

 

11. Fördelning av stenar vid utebliven spelare - Beroende på vilken spelposition som utgår, justeras antalet stenar som de återstående spelarna ska kasta för att behålla spelets struktur och rättvisa.
 

Dessa regler säkerställer en strukturerad och rättvis spelupplevelse i curling, där lagets dynamik och anpassningsförmåga till olika situationer spelar en stor roll.

 

4: Vilka positioner finns det i curling?


Reglerna för var spelarna ska befinna sig på banan under en curlingmatch bidrar till både spelets flyt och respekt mellan lagen.
 

För det icke spelande laget


1: Var står det icke spelande laget? - Spelare i det icke-spelande laget ska stå stilla längs med sidlinjerna mellan frisiktslinjerna när motståndarlaget spelar.

 

2: Undantagg för kapten och vice-kapten - Kaptenen och/eller vice-kaptenen får stå bakom baklinjen, förutsatt att de inte stör det spelande lagets kapten eller vice-kapten.

 

3: Nästa spelare - Spelaren som ska utföra nästa sten har tillåtelse att positionera sig vid sidolinjen eller bakom hacken.

 

4: Störningsförbud - Det icke-spelande lagets medlemmar får inte störa det spelande laget genom sin närvaro eller rörelser. Om störning sker, kan den påverkade spelaren välja att antingen acceptera resultatet eller omgöra sitt utspel efter att eventuellt påverkade stenar återställts.
 

Det spelande laget

1: Kaptenens och vice-kaptenens position: Kaptenen, eller vice-kaptenen om kaptenen spelar, ska välja en position i boet och befinna sig nedanför hogglinjen på spelytan. De måste ha minst en fot eller ett hjul på marken när deras lag spelar ut en sten.
 

2: Vilka får lov att sopa med curlingkvasten? - Kaptenen eller vice-kaptenen har rätt att sopa stenen ovanför hogglinjen så snart den satts i spel.
 

3: Ansvar för stenar - Det spelande laget ansvarar för att förhindra att deras stenar glider in på en annan bana. Vid överträdelse av denna regel ska den felaktigt spelade stenen tas bort, och eventuellt förskjutna stenar ska återställas av det berörda laget.
 

Dessa regler säkerställer en ordnad och rättvis miljö på curlingbanan, där spelarnas positioner och rörelser är avgörande för att upprätthålla spelets integritet och flyt.

 


 

5: Hur gör man utspelet i curling?
 

Utspelet är en central del av curlingspelet, med specifika regler för att säkerställa rättvisa och ordning under matchens gång.
 

1: Bestämmande av sista sten - Om inte teedragning eller förhandsbestämning använts för att avgöra vem som har fördel av sista sten i första omgången, ska en lottning ske. Därefter inleder det lag som senast tog poäng nästa omgång.
 

2: Val av stenfärg - Det lag som spelar ut först i första omgången väljer stenfärg om detta inte redan är förutbestämt.
 

3: Position för utspel - Högerhänta spelar från hack på vänster sida om centrallinjen, och vänsterhänta från höger sida. Felaktigt placerade stenar tas bort direkt, och vid kontakt med andra stenar återställs dessa av det förfördelade laget.
 

4: Användning av handtag - Stenen måste levereras med handtaget.
 

5: När ska man släppa curlingstenen? - Stenen ska tydligt släppas innan den når närmaste hogglinje. Vid överträdelse tas stenen bort direkt.
 

6: Dubbelsläpp tillåtet - Spelaren får röra handtaget upprepade gånger före hogglinjen.
 

7: Hur gör man vid felaktigt spelad sten? - Om en felaktigt spelad sten träffar andra stenar, tas den bort och påverkade stenar återställs.
 

8: Omställning för utspelet - Spelare måste vara redo och förbereda sig utan onödig fördröjning. Vid fördröjning kan domaren kräva utspel inom 60 sekunder.
 

9: Felaktigt spelad motståndarsten - Låt stenen stanna innan den byts ut mot en korrekt sten.
 

10: Fel i spelordningen - Om en sten spelas ut av fel spelare, fortsätter omgången som vanligt, men den felaktigt utspelade spelaren spelar lagets sista sten.
 

11: Spel av mer än två stenar - Om en spelare spelar mer än två stenar, justeras den sista spelarens antal stenar därefter.
 

12: Två stenar i följd av samma lag - Tas bort och påverkade stenar återställs; omgången fortsätter sedan med korrigering av spelordningen.
 

13: Fel lag spelar första stenen - Omgången spelas om om felet upptäcks efter första eller andra stenens spel. Spelet fortsätter annars som om inget fel skett.
 

14: Problem med hacket - Om hacket lossnar, ska stenen spelas om. Om hacket inte kan återfrysas, flyttas matchen till en annan bana eller fortsätter på samma bana med anpassningar.

 

 


 

6: Vad är gardzonen i curling?
 

Gardzonen är ett strategiskt område i curlingspelet som styr hur och när stenar får hanteras under spelets gång.
 

1: Definition av Gardzonen - Gardzonen är området mellan hogglinjen och teelinjen, med undantag för boet. Stenar som stannar helt eller delvis ovanför hogglinjen men som är med i spel, betraktas också som att de ligger i gardzonen.
 

2: Skydd av stenar i gardzonen - Inga motståndarstenar som stannar i gardzonen får tas bort av det spelande laget förrän efter att de fem första stenarna i en omgång har spelats.
 

3: Återplacering vid fel - Om en sten i gardzonen felaktigt tas bort eller rubbas, direkt eller indirekt, av motståndarlaget, ska alla påverkade stenar omedelbart återställas till sina ursprungliga positioner av det lag som inte gjorde överträdelsen. Den felaktigt spelade stenen tas ur spel.
 

4: Undantag för boet - Stenar som tangerar eller ligger helt inom boet är undantagna från denna regel och kan tas ur spel enligt de vanliga reglerna. Mätning kan utföras för att avgöra om en sten tangerar gränsen mellan boet och gardzonen, men detta är endast tillämpligt till och med den femte spelade stenen i omgången.

 

 


 

7: Varför och hur sopar man i curling?


Sopning är en viktig del av curlingspelet, som påverkar stenarnas hastighet och riktning. Här är reglerna som styr sopning under en match:
 

Så sopar du i curling


Sopning kan utföras i vilken riktning som helst och behöver inte täcka hela stenens bredd. Det är inte tillåtet att lyfta sophuvudet framför en sten i rörelse, och inget skräp, is, eller snö får lämnas framför den glidande stenen. Sopningen måste avslutas på ena sidan av stenen.

 

1: Sopning framför stenen - Sopning får endast ske framför en sten som är i rörelse.

 

2: Rengöring av spelytan - Spelare har rätt att rengöra spelytan innan nästa sten sätts i spel.

 

3: Sopning mellan teelinjerna - En spelad sten eller stenar som satts i rörelse av den spelade stenen får sopas av en eller flera spelare från det lag som stenen tillhör.

 

4: Sopning av motståndardsten - En motståndarsten får endast sopas när den har nått fram till den bortre teelinjen.

 

5: Sopning bakom teelinjen - Bakom teelinjen får en valfri spelare från det spelande laget sopa stenar i rörelse. För motståndarlaget är det endast kaptenen eller vicekaptenen som får sopa, och endast en av dem åt gången.

 

6: Prioritet vid sopning - Varje lag har förtur att sopa sina egna stenar bakom teelinjen men får inte hindra eller störa motståndarlaget om de önskar sopa på deras stenar.

 

7: Åtgärder vid regelbrott - Om ett brott mot sopreglerna inträffar kan det lag som inte gjort fel välja att antingen låta stenarna ligga kvar där de stannat eller att återplacera stenarna enligt deras bedömning av var de skulle ha stannat om inte regelbrottet hade skett.

 

 

8: Vad händer om någon rör curlingstenen?


Reglerna för hur man hanterar en sten som har blivit rörd under dess rörelse är viktiga för att upprätthålla spelets integritet och rättvisa.

Mellan teelinjen och den bortre hogglinjen

1: Rörd av medspelare/utrustning - Om stenen rörs av en medspelare eller deras utrustning, ska stenen omedelbart tas bort från spelet.

 

2: rörd av motståndare/extern händelse - Om stenen rörs av en motståndare, deras utrustning, eller av en extern händelse, ska stenen spelas om. Om lagen inte kan enas om de ursprungliga placeringarna, ska omgången spelas om.
 

Efter den bortre hogglinjen

1: Rörd av medspelare/utrustning - Om stenen rörs av en medspelare eller deras utrustning, eller av en sten som studsat i sargen, har det icke-felande laget följande alternativ när alla stenar har stannat:

 • Ta bort den rörda stenen och återplacera alla påverkade stenar.

 • Låta stenarna ligga där de stannat.

 • Placera stenarna där de skulle ha hamnat om stenen inte hade blivit rörd.

 

2: Rörd av motståndare/utrustning - Om stenen rörs av en motståndare eller deras utrustning, ska det icke-felande laget placera stenarna där de skulle ha hamnat, efter att alla stenar har stannat.

 

3: Rörd av extern händelse - Om stenen rörs av en extern händelse, ska stenarna placeras där de skulle ha hamnat. Om inte lagen kan enas om detta, återplaceras de eventuellt påverkade stenarna och stenen spelas om.
 

Vid Teedragning

1: Rörd av spelande lag - Om en medlem i det spelande laget rör stenen, tas den bort och:

 • Vid poängmetoden får laget 0 poäng.

 • Vid avståndsmetoden anges avståndet enligt gällande tävlingsbestämmelser.

 

2: Rörd av icke-spelande lag eller extern händelse - Om stenen rörs av en medlem i det icke-spelande laget eller av en extern händelse, ska stenen spelas om.

 

9. Hantering av rörd, stillaliggande sten
 

När en stillaliggande sten i curling oavsiktligt rubbas, finns det specifika regler för hur situationen ska hanteras för att bevara spelets rättvisa och ordning.
 

Rörd av Spelare
 

Om en stillaliggande sten som inte påverkar en sten i rörelse rubbas av en spelare, ska den återplaceras av det lag som inte gjort fel.

1: Rörd av extern påverkan - Om en stillaliggande sten som inte påverkar en sten i rörelse rubbas av en extern påverkan, ska den återplaceras efter överenskommelse mellan lagen.
 

2: Påverkan på glidande sten - Om en glidande stens fart eller riktning påverkas av att en liggande sten rubbas, ska följande gälla efter att den spelade stenen har stannat:

 • Den kan lämnas där den stannat, tillsammans med de rubbade stenarna.

 • Den kan tas ur spel, varvid de rubbade stenarna återläggs av det icke felande laget.

 • Stenarna kan placeras där det icke felande laget anser att de skulle ha hamnat om de inte hade rubbats.
   

3: Påverkan av extern händelse - Om glidande stens fart eller riktning påverkas av att liggande stenar rubbas av en extern händelse, ska lagen komma överens om stenarnas placering. Kan inte lagen enas, spelas stenen om, och om ingen överenskommelse kan nås om ursprungspositionen, ska omgången spelas om.
 

4: Sten studsat i sidovall - Om stenar rubbas till följd av att en sten studsat i en sidovall, ska de rubbade stenarna återplaceras av det icke spelande laget.
 

5: Övriga fall - För situationer som inte täcks av punkterna a till e, ska lagen försöka enas om hur situationen ska bedömas och åtgärdas. Om ingen överenskommelse kan nås, ska en domare tillkallas för att fatta beslut.
 

6: Principen om fel - Generellt ska principen att den som rört en sten har felat tillämpas, vilket innebär att åtgärder för att korrigera situationen bör följa denna grundregel.

10. Vilken utrustning behöver jag för att spela curling?

 

Curlingspelets integritet och rättvisa upprätthålls genom strikta regler gällande utrustning som används under spel. Här är en sammanfattning av de viktigaste reglerna:

1: Skadad utrustning - All utrustning som är skadad eller som kan skada spelytan är förbjuden.
 

2: Elektronisk kommunikationsutrustning - Användning av elektronisk kommunikationsutrustning eller utrustning som påverkar rösten är inte tillåten under spel.
 

3: Visselpipa för medicinska skäl - Användning av visselpipa eller liknande signalinstrument kan tillåtas av medicinska skäl, efter godkännande av tävlingsutskottet i samråd med tävlingsledningen på plats.
 

4: Elektronisk hoggvakt - När en elektronisk hoggvakt används, måste handtaget aktiveras före användning, och spelaren får inte bära handske eller liknande på spelhanden.
 

5: Spelkö/stick - Spelkö eller stick får användas i vissa tävlingar och måste användas enligt specificerade regler, inklusive användning under hela matchen och begränsningar gällande mekaniska förbättringar.
 

6: Sopdynor - Endast sopdynor godkända av Svenska Curlingförbundet (SCF) får användas.

7: Manipulation av sopdynan - Det är förbjudet att på något sätt manipulera sopdynan, till exempel genom att applicera tryck på undersidan eller lägga till beläggningar.
 

8: Hårborstar och broomar - Hårborstar och broomar är inte tillåtna som sopar under spel, men kan användas som slajdsopar.
 

9: Inspektion av sopdyna/sophuvud - Spelare måste kunna visa upp sin sopdyna/sophuvud för inspektion av domare, tävlingsledning eller motståndarlag.
 

10: Byte av sopdyna/sophuvud - Byte av sopdyna/sophuvud under en match är endast tillåtet med särskilt tillstånd från domaren, vanligtvis endast vid fabrikationsfel.
 

11: Byte av spelare - Om en spelare byts ut under en match, måste den inbytta spelaren använda den utbytta spelarens sopdyna/sophuvud.
 

12: Tillämpning under träning och tävling - Reglerna gäller även under träning inför tävlingar, träning inför matcher, och vid teedragning.
 

13: Påföljder vid överträdelser - Överträdelser av utrustningsreglerna kan medföra olika påföljder, från förlust av sista stens favör till diskvalificering av laget från tävlingen vid upprepade förseelser.

11. Hur räknar man poäng i curling?


1: Hur räknar man ut vem som vinner?

 

Det bestäms av det totala antalet poäng som samlats efter alla omgångar, eller om ett lag väljer att ge upp. En uppgivelse sker när det inte längre finns matematisk möjlighet att vinna eller uppnå oavgjort, beroende på tävlingens regler. Vid lika resultat efter alla omgångar tillkommer extra omgångar, tills ett lag vinner. Vissa tävlingar accepterar också oavgjorda resultat.
 

2: Hur räknas poängen?

Det sker till det lag vars stenar är närmast tee efter att alla stenar spelats i en omgång. Bara stenar inom 1830 mm från tee räknas som gällande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3: När avslutas en omgång?

Det är när lagen gemensamt överenskommer. Om en sten påverkas av spelare före överenskommelse, betraktas det påverkande lagets stenar som sämre placerade. Skulle en domare nudda en sten under mätning, ska stenarna bedömas likvärdigt.
 

4: Hur gör man om man inte kan se vem som är närmast?

 

När det inte är möjligt att visuellt avgöra vilka stenar som är närmast tee, eller om en sten tangerar den yttersta ringen. Endast den spelare som ansvarar för boet får övervaka mätningen.
 

Vid extremt nära lägen - där mätning är omöjlig, ska en visuell bedömning göras.
 

Om det inte går att avgöra - vilken sten som är närmast, gäller följande:

 • Vid oavgjort om vem som vann omgången, döms en nollomgång.

 • Vid frågor om extrapoäng, räknas enbart de stenar som är närmare tee.
   

Externa händelser - som påverkar poängberäkningen hanteras så här:

 • Påverkar rubbade stenar poängberäkningen, ska omgången spelas om.

 • Har ett lag säkrat poäng men rubbade stenar påverkar ytterligare poäng, kan det laget antingen acceptera de säkrade poängen eller välja att spela om omgången.
   

Ett lag kan ge upp - endast när det är deras tur att spela. Ger ett lag upp innan en omgång är klar, räknas resultatet endast om det påverkar matchutgången.
 

Vid försening - till spel gäller:

 • 1-14:59 minuters försening - (1-9:59 i Mixed Dubbel): Icke-felande lag tilldelas en poäng och val av sista sten i första omgången. Matchen kortas med en omgång.

 • 15-29:59 minuters försening - (10-19:59 i Mixed Dubbel): Icke-felande lag tilldelas ytterligare en poäng och samma fördel som ovan. Matchen kortas med två omgångar.

 • Efter 30 minuters försening - (20 min i Mixed Dubbel): Icke-felande lag vinner via walkover med slutresultatet 6-0.

Med denna guide hoppas vi att reglerna kring poängräkning blir tydligare och mer tillgängliga för alla som älskar curling.

12. Hur återupptar man ett avbrutet spel?

 

Vid situationer där spelet måste pausas, är regeln klar: spelet återupptas exakt där det pausades. Om spelets avbrott innebär att stenar behöver flyttas för isunderhåll, då krävs det att hela den aktuella omgången spelas om. Beslut om isvård i samband med spelavbrott fattas av både ismakaren och den ansvariga domaren, för att säkerställa spelets kvalitet och rättvisa.


 

13. Hur spelar man curling i rullstol?

 

Rullstolscurling följer i stort de vanliga curlingreglerna men anpassas för att inkludera spelare i rullstol. Här är de särskilda anpassningarna:
 

1: Spel från stillastående rullstol -  Stenen ska spelas medan spelaren sitter stilla i sin rullstol.
 

2: Position vid utspelet - Beroende på varifrån utspelet görs på banan, ska rullstolen positioneras antingen på banans centrallinje eller helt innanför specificerade linjer för att säkerställa rättvisa och precision i spelet.
 

3: Kontakt med isen - Spelarens fötter får inte röra isen under utspelet, och rullstolen ska ha direkt kontakt med isytan, för att säkerställa stabilitet och korrekt spel.
 

4: Metod för utspelet - Spelaren får spela stenen med en arm och en hand, eller använda en godkänd spelkö. Detta ger flexibilitet för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar.
 

5: Stenens giltighet - En sten anses som spelad när den passerar närmaste hogglinje. Missar stenen att nå fram, får spelaren en ny chans.
 

6: Sopning - Sopning tillåts inte i rullstolscurling, vilket är en anpassning för att jämna ut spelvillkoren.
 

7: Lagkomposition i WCF-tävlingar - För tävlingar under det internationella curlingförbundet (WCF) krävs att lag består av spelare av båda könen. Detta främjar inkludering och mångfald inom sporten.
 

För att delta i internationella rullstolscurlingtävlingar måste spelaren ha en funktionsnedsättning som gör daglig användning av rullstol nödvändig, och antingen inte kunna gå alls eller endast mycket korta sträckor. Kriterierna för funktionsnedsättning definieras av WCF, vilket säkerställer att sporten är tillgänglig för de som behöver dessa anpassningar mest.
 

Genom dessa regler och anpassningar ser curlingvärlden till att spelet är tillgängligt och rättvist för alla, oavsett fysiska förutsättningar.

 

 


 

14. Mixed curling: Vilka regler gäller för fyrmannalag?

 

Vilken laguppställning kan man ha?

 

I mixed curling, där fyra spelare utgör ett lag, är ordningen av spel mellan män och kvinnor växelvis. Det innebär att männen spelar position ett och tre eller två och fyra, vilket säkerställer en jämn fördelning av kön genom hela matchen.
 

Spel med tre spelare -  Om ett lag av någon anledning endast kan ställa upp med tre spelare, måste växelvis ordning mellan manliga och kvinnliga spelare fortfarande följas. Skulle en spelare tvingas avbryta sitt deltagande mitt under en omgång, tar den återstående spelaren av motsatt kön över och spelar ut både sina egna och den avbrutne spelarens stenar, i den ordning som matchen påbörjades. För kommande omgångar anpassas laguppställningen till en man-kvinna-man eller kvinna-man-kvinna ordning. Det finns möjlighet att byta in en reserv under matchens gång, men endast mot en spelare av samma kön för att behålla den mixade lagstrukturen.
 

Skip och viceskip - När det gäller positionerna för skip och viceskip i laget, finns det inga begränsningar förutom att de måste vara av olika kön. Detta tillåter flexibilitet i hur laget organiserar sig och låter strategiska beslut anpassas efter spelarnas styrkor, oavsett deras positioner i laget.

 

15. Vad är Mixed dubbel?


Mixed Dubbel är en spännande variant av curling där varje lag består av en kvinnlig och en manlig spelare. Lag får inte ha några reserver; om en spelare inte kan delta eller slutföra en match, anses matchen förlorad. Dock är det tillåtet för lag att ha en coach.
 

1: Match och poängberäkning

 • Poängberäkningen följer traditionell curling.

 • En match omfattar åtta omgångar, med möjlighet till extra omgångar vid lika resultat, för att utse en vinnare.

 • Vid tidsbestämda matcher har varje lag 22 minuters betänketid för spel i åtta omgångar.

 • Liggstenar betraktas som poänggivande, vilket möjliggör upp till sex poäng per omgång.

 • Varje lag har rätt till en Power Play-omgång per match, som kan användas vid innehav av sista sten, förutsatt att det meddelas motståndaren och domaren i förväg. Power Play är inte tillåtet under extraomgångar.

 • Vid omgångar utan poäng, övergår hammaren till det lag som startade omgången.

2: Placering av stenar före spelet

 • Innan varje omgång placeras två stenar på isen, en från vardera lag, i förutbestämda positioner baserade på isens förhållanden.

 • Positionerna väljs dagligen och ska alltid ligga på mittlinjen, med centrum på en av tre specificerade punkter relaterade till hogglinjen och boets övre kant.

 • Om lagen inte kommer överens om stenarnas placering avgörs detta av domaren.

 

3: En specifik sten placeras vid fyrfotens bakkant på mittlinjen, helt inom fyrfoten och i linje med fyrfotens bakre linje.
 

4: Före matchstart meddelas domaren vilken sten som är reservsten och vilken som inte ska användas.
 

5: Under Power Play-omgångar anpassas stenarnas placering:

 • Lag med sista sten börjar med en sten i boet, positionerad mellan ått- och tolvfotscirklarna, med bakkanten vid teelinjen.

 • Guard-stenen flyttas till en cornerguard-position för att täcka stenen i boet helt.

 

6: Spelets gång

 • Fem stenar spelas av varje lag i varje omgång. Den spelare som börjar omgången spelar även lagets sista sten, medan den andra spelaren tar hand om de mellanliggande stenarna. Lagmedlemmarna kan byta roller mellan omgångarna.

 • Fram till den fjärde spelade stenen i en omgång får inga tidigare spelade eller liggande stenar tas bort från spelet, inklusive egna stenar. Sker detta återplaceras berörda stenar till sina ursprungspositioner av det icke-felande laget.

 • Det lag vars fasta sten är placerad framför boet inleder omgången, medan det lag vars fasta sten ligger i boet avslutar den.

 • Lagen kan välja att spela med antingen en skip i boet eller en sopare vid varje leverans.

 

16. Hur spelar man i par?

 

1: Spelordning

I curlingens parspel, där mixed dubbelns specifika regler inte tillämpas, delar de två lagmedlemmarna på stenarna genom att växla efter varje spelat stenpar. Det innebär att spelare ett inleder omgången med att leverera de första två stenarna, varefter spelare två tar över och spelar de nästföljande två stenarna. Sedan återgår spelet till spelare ett som levererar sina två återstående stenar, och spelare två avslutar omgången med sina sista två stenar.
 

2: Regler fastställda av SCF

För tävlingar arrangerade av Svenska Curlingförbundet (SCF) gäller följande specifika regler för parspel:
 

1: Matchlängd - Matcherna består av sex omgångar.
 

2: Spelordning - Lagmedlemmarnas ordning i att spela stenarna är fastställd från början av matchen och får inte ändras under matchens gång.
 

3: Reservspelare - Att ha en reservspelare är inte tillåtet. Om en spelare av någon anledning inte kan påbörja eller fullfölja en match, anses matchen som förlorad för det laget.
 

4: Coach - Användning av coach under matchen är inte tillåten.

 

Dessa regler syftar till att skapa en rättvis och enhetlig tävlingsmiljö, där lagens samarbete och strategiska beslutstagande står i fokus. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställs en tydlig struktur och förutsägbarhet i spelets gång, vilket underlättar för både spelare och arrangörer.

 

17: Vad är figurspel?

 

1: Spelformat

Figurspel erbjuder en unik och individuell tävlingsform inom curling där deltagarna genomför en serie förutbestämda uppgifter, kallade figurer. Varje spelare får fyra försök per uppgift att visa sin precision och tekniska skicklighet. Det totala poängantalet som kan uppnås är 96, där poängen delas ut baserat på hur väl varje uppgift utförs.
 

2: Svenskt rekord

För att ett svenskt rekord ska kunna sättas måste detta ske under Svenska Mästerskapen i figurspel. Rekordet baseras på resultatet från de åtta ordinarie figurerna, vilket gör det till en prestigefylld bedrift som kräver både teknisk perfektion och strategisk planering.
 

3: Figurerna

Figurspelet består av åtta ordinarie uppgifter plus en särspelsfigur. Dessa tester utmanar spelarens förmåga att utföra specifika skott under varierande förhållanden:

 • Hålla rent (Clearing) - Fokus på att rensa banan från stenar.

 • Gardering - Placering av skyddsstenar.

 • Utslagning plus helst invick - Kräver precision i att slå ut motståndarens sten med önskan om en viss placering efteråt.

 • Inläggning - Förmågan att exakt placera en sten i boet.

 • Framknack - Tekniken att försiktigt flytta på stenar inom boet.

 • Utslagning av garderad sten - Utmanar spelaren att träffa en sten skyddad av en annan.

 • Inläggning genom port - Kräver att spelaren navigerar stenen genom en smal passage för att nå målet.

 • Indelning (Klyvning) - Delar upp och sprider stenar inom ett specifikt område.

 • Särspelsfigur: Inläggning- Används vid behov för att skilja spelare åt i poäng.
   

För att fördjupa sig i varje uppgifts specifika krav och förberedelser finns en detaljerad beskrivning för varje figur på baksidan av det officiella figurprotokollet, vilket är tillgängligt för nedladdning från relevanta curlingförbunds webbplatser.

Figurspel kräver inte bara teknisk skicklighet utan också mental förberedelse och taktisk flexibilitet, vilket gör det till en spännande och utmanande form av curling för individuella utövare.

18. Kan man spela curling utomhus?

Curling, med sina rötter som en utomhussport, erbjuder en unik upplevelse när det spelas i det fria. När curling återgår till sina ursprungliga miljöer utomhus, finns det specifika överväganden och anpassningar som måste göras, utöver de standardiserade spelreglerna.

 

1: Hälsosamma Förhållanden

Vid utomhusspel är det av yttersta vikt att beakta väderförhållandena för spelarnas hälsa och säkerhet. Match eller tävling rekommenderas att ställas in under följande förhållanden:

 • Temperatur -  Om temperaturen sjunker under -20°C.

 • Kombination av kyla och blåst - När en kall temperatur tillsammans med blåst bedöms av tävlingsledningen som ohälsosam för spel, bör aktiviteten inte genomföras.

 

2: Banans Dimensioner

För utomhusspel ska curlingbanans bredd vara anpassad till de unika förhållandena som utomhusmiljön innebär. Banans bredd ska vara:

 • Minst 5 meter och 50 centimeter

Denna anpassning till banans bredd tar hänsyn till de variabler som utomhusmiljön presenterar, såsom ojämnheter i isen och påverkan från väder och vind. Genom att fastställa en minimibredd säkerställs att spelet kan genomföras på ett rättvist och spelbart sätt även under utomhusförhållanden.

 

 

 


 

19. Regler mot användning av förbjudna substanser

 

Inom curlingsporten, liksom inom all idrott, håller man fast vid principer om rättvisa och etik. Användandet av prestationshöjande droger strider mot dessa grundläggande värderingar och är strikt förbjudet. Detta gäller oavsett om sådana substanser intagits medvetet eller omedvetet. Att upprätthålla en ren sport är inte bara en fråga om regelverk; det handlar om att värna om idrottens integritet, spelarnas hälsa och den jämlika konkurrensen.

Förbudet mot prestationshöjande droger är en viktig del av det globala arbetet mot doping inom sport. Detta arbete inkluderar förebyggande åtgärder, utbildning om de negativa effekterna av doping, samt strikta kontroller och sanktioner för de som bryter mot dessa regler. Syftet är att skapa en trygg och rättvis miljö för alla utövare, där talang, träning och laganda är det som avgör resultatet på isen.

Se Svenska Curlingförbundets Antidoping program

20: Olämpligt beteende

 

Olämpligt beteende såsom användandet av kränkande språk, skadegörelse av utrustning, eller handlingar avsedda att skada andra spelare accepteras inte. Att bryta mot dessa regler kan resultera i att spelaren blir utesluten från framtida spelaktiviteter av Svenska Curlingförbundet.

 

 


 

21: Vad har domaren för roll?

 

 • Domarens uppgift är att säkerställa att alla regler och bestämmelser efterlevs under spelets gång.

 • Vid meningsskiljaktigheter mellan lagen angående spelet, har domaren det slutgiltiga ordet, oavsett om situationen specifikt omfattas av regelboken.

 • Regelbrott kan, baserat på domarens bedömning, resultera i matchförlust eller, vid allvarligare överträdelser, diskvalificering. Under tävlingar arrangerade av SCF (Svenska Curlingförbundet) ska sådana avgöranden göras i samråd med domaren och Tävlingsutskottet.

 • Domaren har befogenhet att innan och/eller under tävling eller match granska spelarnas utrustning och vid behov kräva att utrustning byts ut (exempelvis skor, slajdsulor, kvastar).

 • Domaren har även befogenhet att utesluta spelare eller tränare som beter sig olämpligt från spelet. Den uteslutna spelaren får inte fortsätta deltaga i matchen och måste lämna spelområdet.

Vad väger en curlingsten_.jpg
Varför sopar man i curling_.jpg
Räkna poäng i Curling.jpg
bottom of page